Pravidla registrace

Tyto pravidla upravují užívání webových stránek rye2240.org třetími osobami (uživateli), (dále jen „Pravidla“).

Před užitím webových stránek rye2240.org je potřeba se nejprve seznámit s těmito Pravidly a zásadami ochrany osobních údajů.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.rye2240.org je ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, z. s. , IČO: 86595130, se sídlem Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 9995 (dále jen „Distrikt 2240“), který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Pro vstup či využití určitých součástí stránek rye2240.org a služeb rye2240.org se vyžaduje registrace. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek rye2240.org, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.

Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na registrační stránce současně s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.

Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného a jeho emailovou adresu. U účastníků některého z programů Distriktu 2240 též jeho roli v tomto programu a Rotary klub, jehož prostřednictvím se v tomto programu účastní nebo účastnil. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.

V případě pochybností o totožnosti registrovaného může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného pozastaven.

Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.

Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.

Distrikt 2240 si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Distrikt 2240 ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo jednotlivých Rotary klubů, které jsou členy Distriktu 2240. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci Distrikt 2240 registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.

Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly Distriktu 2240 vytvořené v souladu s platnými zákony.

Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele rye2240.org a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím s pravidly registrace“.

Distrikt 2240  je oprávněn tato pravidla měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky rye2240.org závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, z. s.   (dále jen “Distrikt 2240”) veškeré získané údaje užívá výhradně pro svoji vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jsou shromažďovány osobní údaje uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.rye2240.org nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především poskytování informací účastníkům programů Distriktu 2240, zasílání informací prostřednictvím emailových zpráv nebo elektronického časopisu, zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb a další účely, zejména informování uživatelů o činnosti a programech Distriktu 2240, nabízení účasti v těchto programech a další marketingové účely související s činností Distriktu 2240.

Distrikt 2240 shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Distrikt 2240 nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Distrikt 2240 zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Distrikt 2240 dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

Distrikt 2240 může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Distrikt 2240 zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Distrikt 2240 likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům Distriktem 2240.

Pin It on Pinterest

Share This