Pravidla registrace

Tyto pravidla upravují užívání webových stránek rye2240.org třetími osobami (uživateli), (dále jen „Pravidla“).

Před užitím webových stránek rye2240.org je potřeba se nejprve seznámit s těmito Pravidly a zásadami ochrany osobních údajů.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.rye2240.org je Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú., IČO: 08643407, se sídlem Manž. Curieových 657, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, vedený u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou U 289 (dále jen „RYE CZ&SK“), který je oprávněn v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Pro vstup či využití určitých součástí stránek rye2240.org a služeb rye2240.org se vyžaduje registrace. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek rye2240.org, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.

Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na registrační stránce současně s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.

Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného a jeho emailovou adresu. U účastníků některého z programů RYE CZ&SK též jeho roli v tomto programu a Rotary klub, jehož prostřednictvím se v tomto programu účastní nebo účastnil. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.

V případě pochybností o totožnosti registrovaného může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného pozastaven.

Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.

Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.

RYE CZ&SK si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je RYE CZ&SK ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo jednotlivých Rotary klubů účastnících se programu. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci RYE CZ&SK registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.

Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly RYE CZ&SK vytvořené v souladu s platnými zákony.

Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele rye2240.org a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím s pravidly registrace“.

RYE CZ&SK je oprávněn tato pravidla měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky rye2240.org závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, z.ú. (dále jen “RYE CZ&SK”) veškeré získané údaje užívá výhradně pro svoji vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jsou shromažďovány osobní údaje uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách www.rye2240.org nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především poskytování informací účastníkům programů RYE CZ&SK, zasílání informací prostřednictvím emailových zpráv nebo elektronického časopisu, zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb a další účely, zejména informování uživatelů o činnosti a programech RYE CZ&SK, nabízení účasti v těchto programech a další marketingové účely související s činností RYE CZ&SK.

RYE CZ&SK shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. RYE CZ&SK nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

RYE CZ&SK zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. RYE CZ&SK dodržuje pravidla povinné archivace údajů.

RYE CZ&SK může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. RYE CZ&SK zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede RYE CZ&SK likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům RYE CZ&SK.

Pin It on Pinterest

Share This